KURULUŞUMUZUN TANITIMI :
Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

Bugün Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

TEDAŞ, yurt genelinde metropollerden en küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 26 Milyonu aşan abonelerine elektriğin 36 kV'a kadar dağıtımı ve satışı hizmetlerini verme yükümlülüğünü, kuruluşundan günümüze 10 yıldan fazla bir zamandır azami verimlilik ve karlılığı hedefleyerek yerine getirmektedir. 

TEDAŞ bu yeni dönemde de, sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan elektrik enerjisinin Türkiye genelinde tüm abonelerine yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını temel amaç edinerek, elektriğin dağıtım ve ticaretini yapma görevini aynı azim ve kararlılıkla verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda Çamlıbel elektrik dağıtım anonim şirketi Başçiftlik işletme başmühendisliği olarak sürdürmektedir

BAŞÇİFTLİK İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ KÖKLÜCE HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ FD-3 ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALIMI YAPMAKTADIR 3.0 LIK ENERJİ NAKİL HATTI 2004 YILINDA İŞLETMEYE ALINMIŞTIR, AYRICA NİKSAR İŞLETMESİNE BAĞLI DAĞITIM MERKEZİNDENDE 1.0 LIK ENERJİ NAKİL HATTI İLE MUHTELİF ZAMANLARDA ENERJİ ALMAKTADIR BU HAT 1969 DA İŞLETMEYE ALINMIŞTIR, ilçemiz 34.500 volt’luk orta gerilimle beslenmektedir. 

Abonelerimiz için yeni gerçek zamanlı fatura sorgulama hizmetimiz başlatılmıştır. Fatura bilgilerinize internet sayfamızdan yeni teknolojik altyapı ile desteklenen sistem ile etkileşimli olarak 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.Fatura sorgulamak için kullanılacak web adresimiz tıklayınız..http://www.tedas.gov.tr/164,Fatura_Sorgulama.html 

PERSONEL DURUMU

İşletme başmühendisliğimizin 1 uzman teknisyen 1 hesap işleri uzmanı 1 şoför 1 temizlik şirketi elamanı olmak üzere 4 kişi çalışmaktadır.ÇİFTLİK İLÇESİ ENERJİ YATIRIMLARI

2009 yılı teklif edilen ve ödenek beklenen işler 

1- Başçiftlik 1 km yer altı ag şebeke yapımı 
2-yayla enerji nakil hattı güzergah degişikliği 
3-hatipli Başçiftlik arası 3.0 lık yeni enerji nakil hattı yapım işi 
4-alan , erikçeyırı,erikbelen yaylaları yeni enerji nakil hattı yapım işi 
5-hatipli girişi kök binası yapım işi 
6-şahnalan köyü enerji nakil hattı güzergah degişikligi 
7-hatipli kasabası ilave trafo konulması işi 
Yaklaşık maliyet 750,000 tl

BAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER  
A-)Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;

Başvuru;

1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, 
2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı, tarafından yapılır.

Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur,

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

b) Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW)

c) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı

d) Geçici bağlantı için bağlantı süresi

B-) Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde;

a) Enerji istenilen yerin tapu kaydı

b) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi)

c) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni

d) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni

e) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi

f) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi

g) Sayaç faturası

h) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

i) Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi
Teşekkül veya şirketin haberi olmadan; Elektrik şebekesi ve abone hatları, bunların uzantısı, ana kolon ve bu hatlar üzerindeki; ölçme sistemi, sayaç, röle, ölçme devreleri, akım ve gerilim trafoları, kofre, devre kesici ve kare buatta eksik tüketim sağlayacak her türlü değişiklik yapmak, yerlerini değiştirmek,

Bu tesislere, teşekkül veya şirketin yazılı izni olmaksızın bağlantı yapmak veya yaptırmak., sözleşme imzalanmasından sonra teşekkül veya şirketçe yapılması gereken bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya yaptırmak,

Abone olduktan sonra; Mühürlü sayaç devresine müdahale ederek ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek ), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp endeks silmek, endeksin okuduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühür ile ölçü devrelerine ait bölümlerin mühürlerini sökmek kaçak elektrik kullanımı olarak kabul edilmektedir. TRİK KULLANANLARA UYGULANAN CEZALAR

Kaçak elektrik kullanan tespit edildiğinde şirketin görevli elemanlarınca kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenir, düzenlenen tutanağa bağlı olarak Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 15. maddesine göre kaçak tahakkuku yapılarak ilgilisine tebliğ edilir. İlk defa kaçak kullananlara kendi tarifesinin 1,5 katı uygulanır. İkinci defa kaçak kullananlara kendi tarifesinin 2 katı uygulanır ve her iki halde de Savcılığa suç duyurusu yapılır. Kaçak elektrik kullanımı, 26.09.2004 tarih 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 142’ de, Nitelikli Hırsızlık Suçu olarak tanımlanmış, bu suçun işlenmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunmuştur. Ayrıca Madde 143’de, " bu suçun gece vakti işlenmesi halinde verilecek ceza üçte birine kadar artırılır " denilmektedir.